Үйлдвэрийн аялал

Үйлдвэрлэл

production (1)
dav
dav
production (11)
production (7)
equipment (11)

Тоног төхөөрөмж

equipment (12)
equipment (2)
equipment (8)
equipment (6)
equipment (5)
equipment (10)

Ачаа

shipment
shippment (13)
shippment (14)
warehouse
shippment (16)
shippment (18)